ساخت اسکلت فلزی
Metal frame construction
ساخت اسکلت فلزی بلوک های ۱ تا ۱۶ پروژه ۱۳۰۰ واحدی  ذوالفقار فرحزاد
کارفرما : بنیاد مسکن 
  • ساخت اسکلت فلزی
  • ساخت اسکلت فلزی