طرح و اجرای دیوار ژئوگریدی
design and implementation of Geogrid Wall

طرح و اجرای پایدار سازی و زیبا سازی شیب پیرامونی ضلع جنوب غربی

محوطه دانشکده صنایع غذایی (دیوار حائل ) – کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی 

  • طرح و اجرای دیوار ژئوگریدی
  • طرح و اجرای دیوار ژئوگریدی
  • طرح و اجرای دیوار ژئوگریدی
  • طرح و اجرای دیوار ژئوگریدی
  • طرح و اجرای دیوار ژئوگریدی
  • طرح و اجرای دیوار ژئوگریدی
  • طرح و اجرای دیوار ژئوگریدی
  • طرح و اجرای دیوار ژئوگریدی
  • طرح و اجرای دیوار ژئوگریدی