اجرای بلوکهای بام تهران
Implementation of Tehran roof blocks
اجرای بلوکهایA3,A4   بام تهران 
( ۱۴ طبقه ۲۴۰ واحدی به مساحت ۱۴۰۰۰ متر مربع)
کارفرما: تعاونی مسکن 
  • اجرای بلوکهای بام تهران
  • اجرای بلوکهای بام تهران
  • اجرای بلوکهای بام تهران
  • اجرای بلوکهای بام تهران
  • اجرای بلوکهای بام تهران