راه

–        نقشه برداری و تسطیح اراضی

–        خاکبرداری و جاده سازی

–        حمل و نقل

–        راهسازی

–        زیرسازی و روسازی آسفالت و احداث نهر و جوی

–        تأسیسات تونل ها ،پل ها ،نقاط مه گیر و سطوح پروازی

–        حفاری، شمع کوبی و سپر کوبی، تعمیرات و نگهداری مرتبط با آن

–       طراحی و اجرای دیوار ژئوگریدی (دیوار حائل)