احداث ۱۸۰ واحد مسکونی پروژه بام
Construction of 180 units Residential of Baam Project

محل اجرای پروژه : تهران – داراباد

  • احداث ۱۸۰ واحد مسکونی پروژه بام
  • احداث ۱۸۰ واحد مسکونی پروژه بام