خاکبرداری و جاده سازی پروژه بام تهران
Excavation & Road- Making of Bam Project

محل اجرای پروژه : تهران – داراباد

  • خاکبرداری و جاده سازی پروژه بام تهران
  • خاکبرداری و جاده سازی پروژه بام تهران