دیوار ژئوگریدی دانشگاه علوم و تحقیقات
Geogrid Retaining Wall Next to Stories Parking of Islamic Azad University Alum&tahghighat

 

دیوار حائل ژئوگریدی مجاور ساختمان پارکینگ طبقاتی دانشگاه آزاد  اسلامی  واحد علوم و تحقیقات

 

  • دیوار ژئوگریدی دانشگاه  علوم و تحقیقات
  • دیوار ژئوگریدی دانشگاه  علوم و تحقیقات